Key Generation
плекаємо майбутнє
«ключового покоління»

Key Generation
let`s look at thefutute of the "Key generation"

«Надзвичайно важливо підтримати нове покоління лідерів, які в найближчому майбутньому візьмуть відповідальність за долю держави та проведуть крізь терни до зірок»

Андрій Матвійчук засновник «Key Generation»

«Ключове покоління» - це люди, народжені за часів незалежної України, які зростали та формувалися у часи переломних для історії держави подій

«It is extremely important to support the new generation of leaders who, in the near future, will take responsibility for the share of the state and navigate through the thorns to the dawn»

Andriy Matviychyk - founder of «Key Generation»

«Key generation» - people, born during the times of independent Ukraine, grew up and were shaped during turning points for the history of this state

Про нас

Громадська організація «Key Generation»  була утворена з метою  підготувати «ключове покоління» лідерів для повоєнної України на базі  спільних цінностей та ідей.

Що ми робимо

Освітні програми

Публічні дебати

Платформи діалогу

Створюємо ком'юніті

about us

Community organization «Key Generation»  was created with the aim of preparing «key generation» leaders for wartime Ukraine on the basis of common values ​​and ideas.

What we do

Study programs

Public debates

Dialogue platforms

Сreating a community

Відгуки про організацію

organization reviews

«Вражений високим ступенем натхнення та активності учасників освітньої програми. Приємно відзначити, що існує така організація, яка відіграє ключову роль у розвитку молодих лідерів України та створює сприятливе середовище для їхнього зростання»

«There is a high level of intensity and activity among participants in the lighting program. It is noteworthy that such an organization plays a key role in the development of young leaders of Ukraine and creates a friendly environment for their growth»

Конор Леніган – державний міністр Ірландії 2004-2011

Conor Lenigan – Minister of State of Ireland 2004-2011

«Прагнення змінити країну на краще і жага до знань - ось головні стовпи Університету молодих лідерів Key Generation. Впевнений, що такий підхід в майбутньому створить плеяду молодих лідерів, які зроблять вагомий внесок в розвиток України»

«The effort to change the country to a better place and the desire to know is the axis of the head of the Key Generation University of Young Leaders. We hope that such an approach in the future will create a galaxy of young leaders to make significant contributions to the development of Ukraine»

Сергій Нуждін – Соціолог, керівник Центру соціологічних досліджень - "Пульс"

Sergiy Nuzhdin – Sociologist, ceramics specialist at the Center for Sociological Research - “Pulse”

«Організація, що піклується про майбутнє покоління сьогодні, заслуговує на похвали.Був радий долучитися до проєкту УМЛ. Приємно бачити таких молодих, але відданих батьківщині людей»

«An organization that celebrates the next generation today deserves praise. For the sake of achieving the UML project. It’s nice to teach such young people who are not succumbing to Fatherlandism»

Володимир Кончиць – майор ЗСУ

Volodymyr Konchits – Major of the AFU

Цінності Організації

organization values

1

ДЕМОКРАТІЯ

DEMOCRACY

У своїй діяльності ГО «Key Generation» орієнтується на демократичні цінності та ідеали, прагне популяризувати громадську активність та підвищувати рівень політичної культури в Україні.

In its activities, the CO «Key Generation» focuses on democratic values ​​and ideals, aiming to popularize large-scale activity and promote the level of political culture in Ukraine.

2

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

THE RULE OF LAW

Наша організація підтримує ідею верховенства права, яка ґрунтується на дотриманні Конституції та Законів України, вважаючи, що ефективна модернізація держави можлива лише на основі легальності та легітимності.

Our organization supports the idea of ​​the rule of law, which is based on the ancient Constitution and Laws of Ukraine, respecting that the effective modernization of the state is only possible on the basis of legality and legitimacy.

3

ПАТРІОТИЗМ

PATRIOTISM

Розуміючи важливість територіальної цілісності України як унітарної та суверенної держави, наша організація ставить собі за мету підтримати нове покоління лідерів, які відчувають приналежність до українського суспільства та хочуть сприяти розвитку держави.

The Key Generation community is based on the principles of freedom of speech, mutual respect, and constructive discussion. We strive to create a platform where active people can learn new things, collaborate, freely exchange ideas, and create interesting projects.

4

СВОБОДА СЛОВА

FREEDOM OF SPEECH

Спільнота ГО «Key Generation» базується на принципах свободи слова, взаємної поваги та конструктивної дискусії.Ми прагнемо створити платформу, де активні люди зможуть навчатися новому, співпрацювати, вільно обмінюватися думками та створювати цікаві проєкти.

The Key Generation community is based on the principles of freedom of speech, mutual respect, and constructive discussion. We strive to create a platform where active people can learn new things, collaborate, freely exchange ideas, and create interesting projects.

Команда

Team

Команда «Key Generation»  формується під час щорічних виборів, на яких учасники організації, обирають керівний склад на наступний рік. 

The Key Generation team is formed during the annual elections, where the organization's members elect the leadership team for the next year.

МАТВІЙЧУК АНДРІЙ

МАТВІЙЧУК АНДРІЙ

Голова Організації

MATVIYCHUK ANDRIY

Head of the Organization

РАДЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ

РАДЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ

Заступник голови організації

RADCHENKO VLADYSLAV

Deputy Chairman of the organization

ТУРЧИН СОФІЯ

ТУРЧИН СОФІЯ

Голова Медіа відділу

TURCHIN SOFIA

Head of the Media Department

ШЕВЧЕНКО ДАР’Я

ШЕВЧЕНКО ДАР’Я

Голова Комунікаційного відділу

SHEVCHENKO DARYA

Head of the Communications Department

БЕРИМЕЦЬ ДЕНИC

БЕРИМЕЦЬ ДЕНИC

Голова Фінансового відділу

BERIMETS DENYS

Head of the Finance Department

НЕЧИПОРОВ АРТЕМ

НЕЧИПОРОВ АРТЕМ

Голова Аналітичного відділу

ARTEM NECHIPOROV

Head of the Analytical Department

КЛИМОВА ЗЛАТА

КЛИМОВА ЗЛАТА

Голова Організаційного відділу

KLIMOVA ZLATA

Head of the Organizational Department

МАРИСИК ВЛАДИСЛАВ

МАРИСИК ВЛАДИСЛАВ

Секретар Організації

MARISIK VLADYSLAV

Secretary of the Organization

Доєдуйся та прояви себе!

Можливо, саме ти маєш потенціал стати частиною команди «Ключового покоління».

Join us and prove yourself!

Perhaps you have the potential to become part of the Key Generation team.

Долучитися
join

Можливості долучитися

Opportunities to get involved

ЧЛЕН КОМʼЮНІТІ

  • Доступ до чату ком'юніті
  • Запрошення усі відкриті, та деякі закриті події від організації
  • Доступ до Discord сервера
  • Можливість долучитися до одного з оперативних відділів

COMMUNITY MEMBER

  • Access to the community chat
  • All invitations are open, and some closed events from the organization
  • Access to the Discord server
  • Opportunity to join one of the operational departments

Заповнити форму учасника
Fill out participant form

*Умови участі всередині форми

*Participation conditions inside the participiant form

Партнери Організації

organization partners

Хочете підтримати?

Want to support?

Ми високо цінуємо кожного і висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам за їхню підтримку. Ми завжди відкриті для співпраці.

Ми високо цінуємо кожного і висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам за їхню підтримку. Ми завжди відкриті для співпраці.

We highly value everyone and express our sincere gratitude to our partners for their support. We are always open for cooperation.

співпрацювати з нами
cooperate with us

Новини та події

News and events